วันอังคารที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

ภาระงานที่ 4 โครงการเพศศึกษารอบด้าน

ภาระงานที่ 4
โครงการเพศศึกษารอบด้าน

 โครงการเพศศึกษารอบด้าน
1.หลักการและเหตุผล
           เนื่องจากในปัจจุบันการเรียนรู้เรื่องเพศศึกษารอบด้านเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวกับนักเรียนเป็นอย่างมาก จึงได้มีความเห็นชอบให้มีการจัดโครงการเพศศึกษารอบด้านขึ้นมาในโรงเรียนโดยเน้นความรู้ ที่เป็นประโยชน์ในการดำเนินชีวิตประจำวัน รวมถึงให้นักเรียนได้รู้จักวิธีการป้องกันตนเองและมีการวางตัวที่เหมาะสมกับเพื่อนต่างเพศ
         โครงการเพศศึกษารอบด้าน ได้จัดขึ้นโดยนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูได้จัดทำขึ้นโดยได้รับความร่วมมือและอำนวยความสะดวกจากคณะครูอาจารย์โรงเรียนทุ่งสงเพื่อพัฒนาศักยภาพของนักเรียนทางด้านความรู้เรื่องเพศศึกษา จึงมีการจัดกิจกรรมเพศศึกษาขึ้น โดยใช้เนื้อหาเพศศึกษารอบด้านสำหรับวัยรุ่น มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลายหลาย โดยเน้นเนื้อหาที่ใกล้ตัวที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ เช่น ความรัก การวางตัวกับเพศตรงข้าม ความสำคัญของการรักนวลสงวนตัว เพศกับวัฒนธรรมไทย การมีเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัย ฯลฯ และหวังว่านักเรียนจะสามารถนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปเผยแพร่ให้เกิดประโยชน์กับเพื่อนๆในสถานศึกษารวมถึงผู้ที่สนใจต่อไป

2. วัตถุประสงค์
                -      เพื่อป้องกันปัญหาการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร
                -      เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้เรียนรู้เรื่องเพศศึกษาอย่างถูกต้อง
                -      เพื่อลดความเสี่ยงของเยาวชนในเรื่องเพศ  และการตั้งครรภ์ที่ไม่พึงประสงค์

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น